top of page

12 +1 sprekers over Artificial Intelligence

Updated: Oct 11, 2023

-- this blogpost is also available in English at the bottom of this page, translated by AI of course :) --

AI lijkt overal te zijn: in de pers, op etentjes onder vrienden en het is ook aan een felle opmars bezig in de bedrijfswereld. Het is dus geen verrassing dat het momenteel ons meest geboekte onderwerp is. Daarom zetten we graag even al onze sprekers op een rij.AI en bedrijven

Deze leading lady in tech doceert aan Vlerick Business School en adviseert de overheid op gebied van AI. Mieke mag dan al een burgerlijk ingenieur zijn, ze focust zich vooral op de vertaalslag van technologie naar de bedrijfswereld. Het is haar op ervaring gebaseerde overtuiging dat dit de kritische succesfactor is om AI-projecten te laten slagen: people, processes and profit.

Richard is een futurist. Hij heeft zelf chips in zijn lichaam laten inplanten en heeft een uitgesproken mening over hoe onze wereld er in 2030 zal uitzien. Dat past hij ook toe op de toekomst van werk. En ja, je raadt het al, daarbij is ook een stevig onderdeel aan AI gewijd.

Dado Van Peteghem

Dado is al jaren actief in het begeleiden van bedrijven in hun digitale transformatie. Goed begrijpen welke rol Artificial Intelligence hierin kan spelen is daarbij uitermate belangrijk. Dado past zijn keynote Grasping the exponential power of AI dan ook telkens aan aan de sector van de klant.


Erwin Van den Brande Erwin heeft zichzelf tot doel gesteld om de culturele en creatieve wereld en de zakenwereld dichter bij elkaar te brengen. Kunst is dan ook de rode draad doorheen al zijn keynotes. En eentje daarvan, Art, Technology and Science, heeft artificiële intelligentie in de hoofdrol.


AI en mensen

Jo Caudron

Deze internet pioneer en auteur van meerdere boeken spreekt over disruptie en hoe systeem shocks onze wereld veranderen. AI maakt daar zonder twijfel deel van uit. Zijn invalshoek richt zich meer tot de mens dan op technologie: hoe kunnen medewerkers hun verantwoordelijkheid opnemen in een Man - Machine samenwerking? AI is a people thing

Katja is een award winning auteur en haar keynotes zetten echt aan tot denken. Focus ligt op hoe ecosystemen bijdragen tot het verwerven van kennis. Katja's lezingen worden telkens gecustomiseerd aan de context van onze klanten, maar de symbiose tussen mens en machine staat hierbij steevast centraal. AI is daarbij niet weg te denken.


Fiona Passantino


Fiona is een Amerikaanse die in heel wat internationale multinationals als communicatie strateeg actief was. Vandaag adviseert ze bedrijven op gebied van AI-integratie, cultuur en engagement. Communicatie staat daarbij centraal, en in haar workshop over generatieve AI leer je alles over hoe AI daar kan in supporteren.


Isabelle Gonnissen

Isabelle is als initiatiefneemster achter de campagne 30 dagen zonder klagen een voorvechtster van een positieve ingesteldheid. En dat staat vaak in schril contrast met de weerzin die AI kan oproepen omdat het voor medewerkers soms voelt alsof de mens vervangen wordt. Deze lezing roept op om AI open minded en met vertrouwen tegemoet te treden en om het veranderingstraject samen te durven aangaan. Choose Positive 2.0 - the missing link of AIJochen is gepassioneerd door HR en focust zich op hoe tools de war for talent kunnen helpen winnen. In zijn keynotes behandelt hij de toekomst van HR en de rol van Artificial Intelligence daarbij.


AI en data

Dr. Maarten Vanhoof is een expert in (big) data analytics. Verder is hij ook onderlegd in machine learning en (spatial) data science. Hij geeft niet alleen keynotes over het onderwerp, maar ook workshops die meer in de diepte gaan.

Renout van Hove

Renout is een marketeer in hart en nieren en zet data en AI dan ook op een meesterlijke wijze in om bedrijven en hun marketing te transformeren. Customer experiences worden nooit meer dezelfde. Unlocking Next-Level Customer Experiences: The Transformative Power of AI

Bert Van Wassenhove

Als venture entrepreneur kent Bert als geen ander het belang van datagedreven bedrijven. Maar hoe integreer je dat in je processen? Bert vertrekt vanuit de gebruiker en zijn keynote licht toe hoe de customer journey kan opgebouwd worden rond data om er vervolgens in 4 stappen AI op los te laten. Transforming to a data powered organization and enabling Artificial Intelligence. Daarnaast heeft hij nog een 2e keynote waarover ook een blogpost verscheen: The Imperative of Explainable AI.
--- English version ---


AI seems to be everywhere: in the media, at dinner parties among friends, and it's also on a steep rise in the business world. So, it's no surprise that it's currently our most booked topic. That's why we'd like to list all our speakers for you.AI and Businesses

This leading lady in tech teaches at Vlerick Business School and advises the government on AI matters. Although Mieke is a civil engineer, her main focus is on translating technology into the business world. She believes, based on her experience, that this is the critical success factor for AI projects: people, processes, and profit.

Richard is a futurist. He has implanted chips in his own body and has a strong opinion about how our world will look in 2030. He applies this to the future of work, which, as you can guess, includes a substantial focus on AI.

Dado Van Peteghem

Dado has been actively involved in guiding companies through their digital transformations for years. Understanding the role Artificial Intelligence can play is crucial. Dado customizes his keynote, Grasping the exponential power of AI, to the client's industry.

Erwin Van den Brande Erwin has set himself the goal of bringing the cultural and creative world closer to the world of business. Art is the common thread throughout all of his keynotes. And one of them, Art, Technology and Science, features artificial intelligence in the spotlight.


AI and people

Jo Caudron

This internet pioneer and author of several books talks about disruption and how system shocks change our world. AI undoubtedly plays a part in this. His approach is more focused on people than on technology: how can employees take responsibility in Man-Machine collaboration? AI is a people thing

Katja is an award-winning author, and her keynotes are thought-provoking. Her focus is on how ecosystems contribute to knowledge acquisition. Her keynotes are always customized to the client's context, but the symbiosis between humans and machines is central. AI is an integral part of it.


Fiona Passantino


Fiona is an American who has worked as a communication strategist in numerous international multinational corporations. Today, she advises companies on AI integration, culture and engagement. Communication plays a central role in this, and in her workshop on generative AI, you can learn all about how AI can support it.


Isabelle Gonnissen

Isabelle, the initiator behind the "30 days without complaining" campaign, is an advocate for a positive mindset. This often contrasts with the resistance that AI can generate because employees sometimes feel like they're being replaced by machines. This lecture encourages approaching AI with an open mind and confidence and daring to embark on the change journey together. Choose Positive 2.0 - the missing link of AIJochen is passionate about HR and focuses on how tools can help win the war for talent. In his keynotes, he discusses the future of HR and the role of Artificial Intelligence in it.


AI and data

Dr. Maarten Vanhoof is an expert in (big) data analytics. He's also well-versed in machine learning and (spatial) data science. He not only gives keynotes on the subject but also conducts in-depth workshops.

Renout van Hove

Renout is a marketer at heart and masterfully uses data and AI to transform companies and their marketing. Customer experiences will never be the same again. Unlocking Next-Level Customer Experiences: The Transformative Power of AI

Bert Van Wassenhove

As a venture entrepreneur, Bert understands the importance of data-driven businesses like no other. But how do you integrate it into your processes? Bert starts with the user and explains how the customer journey can be built around data, and then, in 4 steps, lets AI work its magic. Transforming to a data powered organization and enabling Artificial Intelligence.

Additionally, he has a second keynote, for which a blog post was also published: The Imperative of Explainable AI.


181 views0 comments

Comments


#1 speakers agency

- Get inspired, learn & grow

bottom of page